Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. má od roku 2004 zavedený , udržiavaný a dokumentovaný systém kvality ISO 9001:2000.

Funčnosť systému je preverovaná internými auditmi kvalifikovanými internými auditormi.
Pre všetky svoje činnosti spoločnosť spľňa kalifikačné požiadavky a vlastní oprávnenia na činnosti v rozsahu svojho predmetu podnikania.

Oprávnenia a certifikáty

Oprávnenie TZ 953I4 12 007-TZ-O

( OU ,R ,M ) – Aa1,a2,a3,a4,b1,b2, Ba1 ,b1 ,b2d1,d2,e1

Oprávnenie PZ 108414120-0 P7Z-O

(OU,M,R) A f,gl,h,B f,g1,g3,hl,h2

Oprávnenie TZ 157714120-0 T8 Z -V,Z

Aa1,a2,a3,a4,b1,bB2a,1 ,b1,b 2

STN EN ISO 9001:2009 SJ

STN EN ISO 9001:2009 AJ

STN EN ISO 14001:2005 SJ

STN EN ISO 14001:2005 AJ

STN EN ISO 18001:2009 SJ

STN EN ISO 18001:2009 AJ