skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT, s. r. o. je pripravený Vám poskytnúť :


Inžiniering

Spoločnosť vykonáva poradenstvo, konzultačnú činnosť, štúdie prevádzkovateľom energetických zariadení.
Cieľom je zmapovanie technického a morálneho stavu tepelných zariadení s vykonaním potrebných meraní a skúšok.
Poradíme po stránke odbornej, ako aj ekonomickej náročnosti pre nevyhnutné opravy, rekonštrukcie, alebo výmeny opotrebovaných, dožitých zariadení.

ISENG-MONT v rámci konzultačných a projekčných činností ponúka a zabezpečuje:
- technicko-ekonomické analýzy pripravovanej investície,
- konzultácie a poradenstvo vo fáze prípravy obchodného prípadu,
- konzultácie a poradenstvo vo fáze prípravy zmlúv,
- konzultácie a poradenstvo vo fáze realizácie zmluvy, t. j. od podpisu zmluvy až po odovzdanie diela zákazníkom.

Energetické audity súčasného stavu tepelných hospodárstiev sú zamerané na:
- vyčíslenie možných úspor na palive a energií,
- vyčíslenie nákladov spojených s výrobou a distribúciou tepla,
- návrh potrebných technických opatrení pre získanie požadovaných úspor s prepočtom návratnosti investícií.

- Projekty pre stavebné konanie a realizačné projekty (projekty pre stavebné objekty v náväznosti na energetiku alebo oceľové nosné
konštrukcie, projektovanie technologických súborov, rozvodov plynu a plynovodov, merania e regulácie, systémov riadenia a kontroly,
elektroinštalácie).
- Výrobnú dokumentáciu vyhradených technických zariadení.

V projektovej fáze vypracovávame projekty pre stavebné povolenie, ako aj realizačné projekty pre všetky profesie potrebné v tepelnej energetike v zmysle platnej legislatívy a technických noriem v mieste realizácie, vrátane investorskej činnosti. V prvej fáze projektu návrhy technického riešenia prejednávame s budúcim prevádzkovateľom a snažíme sa rešpektovať jeho požiadavky pri výbere hlavných technologických zariadení, technické, kvalitatívne a výkonové požiadavky zákazníka. Pri výbere hlavných technológií navrhujeme využitie špičkových produktov so zameraním na úspory paliva, energií a ekologizácie prostredia.

V konštrukčnej príprave spracovávame konštrukčnú, montážnu a výrobnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre kvalifikované zvládnutie každého obchodného prípadu.

Pre každý obchodný prípad je vypracovaný technologický postup montáže s predpismi pre dodržiavanie smerníc spoločnosti, smerníc BPP a PO. Súčasťou každého projektu montáže je technologický postup zvárania a tepelného spracovania.

V projektových riešeniach navrhujeme moderné, efektívne technológie s cieľom navrhnúť, zrealizovať a odovzdať prevádzkovateľovi spoľahlivé ekonomické dielo s krátkou dobou návratnosti. Podľa prevádzkových možností presadzujeme kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, inštalácie výmenníkov -termokondenzátorov, hydraulické vyregulovania systémov, výmeny horákov za nízkoemisné, inštaláciu frekvenčných meničov pre úsporu elektrickej energie.

tomenu