skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT, s. r. o . bola založená v roku 1995 so sídlom v Leviciach. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti energetiky pre komunálnu a priemyselnú sféru. Na základe týchto cieľov spoločnosť plánovite, cieľavedome buduje svoju štruktúru a rast. Od svojho vzniku spoločnosť postupne realizovala zákazky od opráv, rekonštrukcií kotlov, výmenníkov až po komplexné dodávky na kľúč vrátane inžinieringu a projektových prác.

Hlavným zameraním spoločnosti je vystupovať priamo, alebo formou vyššieho subdodávateľa v úlohe generálneho dodávateľa stavby. Na túto činnosť spoločnosť využíva bohaté skúsenosti svojich pracovníkov a preverených subdodávateľských partnerov.

Realizáciu technologických prevádzkových súborov si spoločnosť výhradne zabezpečuje vlastnými kmeňovými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou a oprávneniami.

ISENG-MONT, s. r. o. vlastní certifikáty pre výrobu, montáže, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení. Riadiaci pracovníci a stavbyvedúci sú oprávnené osoby pre riadenie a kontrolu prác v zmysle st avebného zákona, vyhlášok Inšpekcie práce a TI SR a platných noriem. ISENG-MONT, s. r. o. v roku 2004 bola certifikovaný v zmysle ISO 9001 : 2000.

ISENG-MONT, s. r. o. je pripravený Vám poskytnúť :

  • Inžiniering

Poradenstvo
Štúdie
Projekty pre stavebné konanie a realizačné projekty
Pevnostné výpočty tlakových nádob
Konštrukčné a výrobné dokumentácie

  • Výrobu

komponentov, častí parných a horúcovodných kotlov III. až I. triedy,hadovitých čati kotlov ( prehrievače, ohrievače ), horúcovzdušných výmenníkov, termokondenzátorov za plynové kotle a za kotle na kvapalné palivo, výmenníkov tepla, výmenníkových staníc s doskovými výmennikmi, oceľových konštrukcií, spalinovodov, zásobníkov a pod.

  • Montáž

Montáž, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení Montáž kotlov parných, horúcovodných rôznych výkonov alebo ich tlakových a netlakových častí
Montáž horákov
Montáž úpravne vody a kondenzátu
Montáž plynových rozvodov
Montáž potrubných rozvodov, spojovacie potrubia v energetike tr.11, 12, 15, 17
Montáž potrubných rozvodov, spojovacie potrubia v potravinárskom a chemickom priemysle tr.11, 12, 15, 17

  • Investičnú výstavbu (komplexné dodávky)

Investičné celky energetických zariadení na kľúč pre priemyselnú a komunálnu sféru

  • Uvedenie do prevádzky

Uvádzanie nových kotlov a kotolní do prevádzky, kotlov po úpravách a rekonštrukciách
Spracovanie technickej dokumentácie kotolní, pasportov kotlov a tlakových nádob
Teoretické a praktické zaškolenie obsluhy
Protokolárne odovzdanie kompletného diela prevádzkovateľovi

  • Revízne a skúšobné činnosti

Revízie, skúšky tesností a tlakové skúšky vyhradených tlakových zariadení bez obmedzenia parametrov
Revízie vyhradených plynových zariadení a elektrických zariadení

  • Obchodnú činnosť

Predaj, montáž, servis plynových a olejových horákov RIELLO BURNERS ( výhradný distribútor pre SR) www.rielloburners.com.

tomenu