skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

ISENG-MONT ,s.r.o. zrealizoval kompletnú rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste Púchov

 

 

ocenenia.jpg

Technický stav podzemných rozvodov pary a kondenzátu bol na hranici životnosti a bol príčinou nadmerných tepelných strát. Technický stav opotrebovanej technológie bol na hranici životnosti a tým celkové straty na parovode spôsobili ročné straty až vo výške 18%.Technický stav na hranici prevádzkovateľnosti a fyzické opotrebenie technológie bolo dôvodom realizovať komplexnú rekonštrukciu zásobovania teplom v meste Púchov.

Kompletnú rekonštrukciu zrealizovala spoločnosť ISENG-MONT ,s.r.o. Levice vo výške 236 mil. Sk. Rozšírením tepelného zdroja o 21 MW sa rozšíril výkon stávajuceho zdroja na 39 MW a tým mesto Púchov si zabezpečilo samostatnosť a centrálne zásobovanie teplom z jedného tepelného zdroja s predpokladanou ročnou výrobou tepla 285 000 GJ.

V novej kotolni boli nainštalované kvalitné technológie od výrobcov Viessmann, RIELLO , ktoré sú zárukou vysokej spoľahlivosti a hospodárnosti prevádzky. Z dôvodu zníženia nákladov na zemný plyn a ostatné energie boli inštalované za kotlami spalinové výmenníky a na horákoch a čerpadlách frekvenčné meniče.

V rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva sa zrealizovala výmena tepelných rozvodov v celom meste za predizolované tepelné rozvody v dľžke 32 km čím sa znížili tepelné straty na rozvodoch a eliminovali vysoké náklady na opravy. Inštalovaním 191 ks kompaktných odovzdávacích staníc „ KOST“ sa zlepšil komfort dodávky tepla pre odberateľov so samostatnou prípravou TUV v každom odbernom mieste. Súčasťou rekonštrukcie bolo vybudovanie centrálneho dispečingu s riadením výroby tepla. Dnes po ukončení skúšobnej prevádzky je jasné, že rekonštrukcia kompletného zásobovania teplom mesta Púchov priniesla zníženie spotreby tepla, zlepšila sa prevádzka celého hospodárstva, zachovalo sa centrálne zásobovanie teplom, znížili sa tepelné straty na 6 %, znížili sa negatívne vplyvy na ekológiu životného prostredia.


V meste Púchov sa presvedčili, že pri vhodnom koncepčnom riešení a inštaláciou kvalitných technologických zariadení aj pri súčastných cenách zemného plynu a energií sa zabezpečí znižovanie energetickej náročnosti pri výrobe a spotrebe tepla vrátane znižovania škodlivín emisií.

Projekt energetiky ocenenie pdf

tomenu