ISENG – MONT, s.r.o. bola založená v roku 1995 so sídlom v Leviciach. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je poskytovať komplexné služby v oblasti energetiky pre komunálnu a priemyselnú sféru. Na základe týchto cieľov spoločnosť plánovite, cieľavedome buduje svoju štruktúru a rast. Od svojho vzniku spoločnosť postupne realizovala zákazky od opráv, rekonštrukcií kotlov, výmenníkov až po komplexné dodávky na kľúč vrátane inžinieringu a projektových prác.

Hlavným zameraním spoločnosti je vystupovať priamo, alebo formou vyššieho subdodávateľa v úlohe generálneho dodávateľa stavby. Na túto činnosť spoločnosť využíva bohaté skúsenosti svojich pracovníkov a preverených subdodávateľských partnerov.

Realizáciu technologických prevádzkových súborov si spoločnosť výhradne zabezpečuje vlastnými kmeňovými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou a oprávneniami.

ISENG – MONT, s.r.o. vlastní certifikáty pre výrobu, montáže, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových a plynových zariadení. Riadiaci pracovníci a stavbyvedúci sú oprávnené osoby pre riadenie a kontrolu prác v zmysle st avebného zákona, vyhlášok Inšpekcie práce a TI SR a platných noriem.

Prezentácia spoločnosti ( pdf, 5,78 MB )

 

ISENG – MONT, s.r.o. v roku 2004 bol certifikovaný v zmysle ISO 9001 : 2000.

ISENG – MONT, s.r.o.  je pripravený Vám poskytnúť :

 • Inžiniering
  • Poradenstvo
  • Štúdie
  • Projekty pre stavebné konanie a realizačné projekty
  • Pevnostné výpočty tlakových nádob
  • Konštrukčné a výrobné dokumentácie
 • Výrobu
  • komponentov, častí parných a horúcovodných kotlov III. až I. triedy,hadovitých čati kotlov ( prehrievače, ohrievače ),
  • horúcovzdušných výmenníkov,
  • termokondenzátorov za plynové kotle a za kotle na kvapalné palivo,
  • výmenníkov tepla,
  • výmenníkových staníc s doskovými výmennikmi,
  • oceľových konštrukcií,
  • spalinovodov, zásobníkov a pod.
 • Montáž
  • Montáž, opravy a rekonštrukcie energetických zariadení Montáž kotlov parných, horúcovodných rôznych výkonov alebo ich tlakových a netlakových častí
  • Montáž horákov
  • Montáž úpravne vody a kondenzátu
  • Montáž plynových rozvodov
  • Montáž potrubných rozvodov, spojovacie potrubia v energetike tr.11, 12, 15, 17
  • Montáž potrubných rozvodov, spojovacie potrubia v potravinárskom a chemickom priemysle tr.11, 12, 15, 17
 • Investičnú výstavbu (komplexné dodávky)
  • Investičné celky energetických zariadení na kľúč pre priemyselnú a komunálnu sféru
 • Uvedenie do prevádzky
  • Uvádzanie nových kotlov a kotolní do prevádzky, kotlov po úpravách a rekonštrukciách
  • Spracovanie technickej dokumentácie kotolní, pasportov kotlov a tlakových nádob
  • Teoretické a praktické zaškolenie obsluhy
  • Protokolárne odovzdanie kompletného diela prevádzkovateľovi
 • Revízne a skúšobné činnosti
  • Revízie, skúšky tesností a tlakové skúšky vyhradených tlakových zariadení bez obmedzenia parametrov
  • Revízie vyhradených plynových zariadení a elektrických zariadení
 • Obchodná činnosť