Projekt riešil nový zdroj „Elektrokotol“ pre dodávku pary a pre poskytovanie podporných služieb sieti SRV v atómovej elektrárni Jasovské Bohunice.
Predmet diela spočíval v kompletnej inštalácií parného elektrokotla s výkonom 30 MW. Inštalácia nového zdroja priniesla:

 • nový spoľahlivý , pohotový, efektívny a nezávislý zdroja pary požadovaných parametrov pre potreby jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
 • zefektívnenie a skvalitnenie poskytovania služby sieti SRV
 • odstránenie súčasných dopadov z poskytovania služby SRV na technologické zariadenia SE EBO
 • vytvorenie technických predpokladov pre efektívne poskytovanie služieb rozvodnej sieti na meniacom sa trhu.

Projekt riešil  modernizáciu energetického zdroja ENSTRA Power Generation Lučenec, s.r.o. pre areál mäsokombinátu MECOM Lučenec.

Predmet diela spočíva v inštalácií  2 ks  KGJ s výkonom 768 kWel  v spoločnom zapojení so spalinovým kotlom a parnými kotlami 2 x 4 t/h.

V spoločnosti Martinská teplárenská ,a. s. po odstavení uhoľnej prevádzky ostane v prevádzke iba jeden vysokotlaký parný fluidný kotol na spaľovanie drevnej štiepky o výkone 60MWt, 5,7MPa, 450°C prehriatej pary, teplota napájacej vody je 105°C, ktorý bude nasadzovaný iba v prechodnom a zimnom období do prevádzky. Trvalá potreba na doplňovanie HV systému v rozmedzí 5 – 60t/hod celoročne je v súčasnej dobe odplyňovaná pomocou pary. Inštaláciou vákuových odplyňovačov sa nahradí odplynenie pomocou pary. Na odplynenie budú inštalované tri vákuové odplyňovače zapojené paralelne s kapacitou max. 66 m3/h. Zariadenia novej technológie pre odplynenie budú inštalované v jestvujúcom objekte strojovni horúco vodných čerpadiel.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. získala kontrakt pre komplexnú dodávku vákuového odplynenia doplňovacej vody.

V spoločnosti Zvolenská teplárenská ,a.s. pri rekonštrukcii jestvujúceho parovodu budú jednotlivé časti potrubného systému rekonštruované na horúcovodný systém v smere od Vh Balkán, po rozdeľovací uzol. Pre zásobovanie teplom rekonštruovaných častí potrubného systému bude insťalovaný  horúcovodný  kotol s menovitým výkonom 13,5 MW

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. získala kontrakt pre dodávku horúcovodného   kotla s menovitým výkonom 13,5 MW

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o.. rozšírila svoje služby o návrhy  – projekty  – komplexné dodávky elektrokotlov PARAT.

Popis kotlov :

Kotol pozostáva z vonkajšej a vnútornej nádoby. Vo vnútri vnútornej nádoby,ktorá je elektricky izolovaná od vonkajšieho plášťa, sú zavesené elektródy.
Horúca voda je generovaná cirkuláciou kotlovej vody cez vrchnú komoru, kde sú zavesené elektródy. Nádoba kotla je natlakovaná dusíkom a kvôli relatívne malému objemu sa kotol správa tiež ako expanzná nádoba.Kotol je navrhnutý pre prevádzkové napätie 6 až 23 kV. Teplo je generované ohmickým odporom vo vode medzi elektródami. Kotol sa vo vnútornom okruhu správa ako čistý ohmický odpor. Voda a vnútorná nádoba tvoria izolovaný nulový bod v zapojení do hviezdy medzi elektródami. Vďaka geometrii elektród je prúdová hustota taká nízka, že elektródy nie sú opotrebovávané. Výstupný výkon je riadený škrtiacim ventilom, ktorý reguluje hladinu v hornej komore kotla.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. pre skupinu GGE , TEPLÁREŇ Považská Bystrica ,s.r.o. realizuje komplexnú dodávku akumulátora tepla pre HV SCZT. Objem akumulačnej nádrže je 2000 m3. Komplexná dodávka v rozahu detailneho inžinieringu, výroby , dodávok a montáže akumulátora.

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO „

Cieľom inštalácie zariadenia je skúmanie na modeli héliovej slučky odvod zvyškového tepla reaktora a preveriť základné bezpečnostné charakteristiky vysokoteplotného rýchleho reaktora chladeného héliom (GFR), resp. jeho demonštračnej jednotky ALLEGRO. Na experimentálnom zariadení budú overené termodynamické a hydraulické vlastností okruhu so zaradeným zdrojom tepla na simuláciu vývoja zvyškového tepla v odstavenom reaktore a výmenníkom tepla na jeho odvod. Zariadenie umožní modelovať zmenu odvádzaného výkonu, zmenu hydraulického odporu slučky, teploty a tlaku hélia.

Prevádzkové parametre:

 • Maximálna teplota na výstupe z reaktora : 520 °C
 • Maximálna teplota na vstupe do reaktora : 250 °C
 • Prevádzkový tlak: 7,0 MPa
 • maximálna teplota na výstupe z reaktora: 520°C
 • maximálna teplota na vstupe do reaktora: 250°C
 • prevádzkový tlak: 7,0 MPa
 • maximálny tepelný príkon: 500 kW
 • nominálny tepelný príkon: 220 kW

Spoločnosť ISENG – MONT, s.r.o. realizuje pre zákazníka Kompala,a.s. v prevádzke energetického zdroja na spaľovanie fermentovanej zmesi a bioplynu ES Badín “ kompletnú výmenu batérie č.5 EKA“